Portfolio Item

اپلیکیشن هالتر، یک بستر عالی در فضای اپ موبایل، برای ارتباط مربی و هنرجو می باشد. توسط این اپلیکیشن، هر هنرجو به سادگی یک مربی همراه خود دارد. جزییات بیشتر بعد از انتشار اپ اراعه خواهد شد. اگر شما نیز ایده ای دارید که می توان فرایندی را در قالب اپلیکشن موبایل پیاده کرد، برای مشاوره، با ما تماس بگیرید.

نمونه کار

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

0935 5217407 - 0933 0362920

@ravasagroup